Mimoza Dushi

Women and Family in Albanian Society According to Moral Codes, 15th – 20th Centuries

Mimoza Dushi


Article information

Volume: X Issue: 1, Pages: 59-76
Mimoza Dushi
University of Pristina, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Pristina, Kosovo
mimoza.dushi@uni-pr.edu


Abstract

The origin of Albanian moral codes derives from the tribal society, its pre state formation. These codes had passed through generations from the 15th to the 20th century in the regions of north Albania and Kosovo; but for the first time they were codified and put in written in the 19th century by an Albanian priest Shtjefën Gjeçovi. Since these norms were functional at the time of the Albanian Prince Lekë Dukagjini (1410-1481), he formally named them Kanuni i Lekë Dukagjinit (English: The Code of Lekë Dukagjini). During the time when these codes were written and many decades later, they were used as family and society regulations and rules, covering a wide range of instances, such as church, marriage, house, livestock and property, labour, transfer of property, heritage, etc.
This paper explores the position of women in Albanian society according to these moral codes. It reveals details on women’s position and premarital duties, as a girl in her maiden home and after marriage, as a woman in her husband’s home; as well as her rights on property and heritage in both families.

Keywords

Women, Albanian society, common law, father’s family, spouse’s family

References

Kanuni i Lekë Dukagjinit-The Code of Lekë Dukagjini, Albanian (1989). Text Collected and Arranged by Shtjefën Gjeçov, Translated with an Introduction, by Leonard Fox. Gjonlekaj Publishing Company: New York.

Begolli, V. (1984). Pozita e gruas në Kosovë me një vështrim të posaçëm në të drejtën zakonore. Rilindja: Prishtinë.

Doçi, P. (1975). Një vështrim kritik “Parathënies së prof. dr. Syrja Pupovci mbi Kanunin e LekëDukagjinit” Studime Historike 1.

Durham, E. (1910). “High Albania and its Customs in 1908”. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 40.

Grup autorësh (2001). Historia e Shtetit dhe e së Drejtës në Shqipëri. Luarasi: Tiranë.

Elezi, I. (1969). “Karakteri i së drejtës zakonore shqiptare gjatë sundimit turk”, Konferenca e Dytë e Studimeve Albanologjike, II, Tiranë.

Elezi, I. (1977). “Mbi disa tipare të së drejtës zakonore” Konferenca Kombëtare e Studimeve Etnografike, Tiranë.

Frashëri, K. (1977). “Mbi Kanunin e Skënderbeut” Konferenca Kombëtare e Studimeve Etnografike, Tiranë

Halimi, K. (1955). “Kanuni i Lekë Dukagjinit” Përparimi 7.

Halimi, K. (2000). Trajtime dhe studime etnologjike. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.

Islami, H. (1999). Evolucioni dhe transicioni demografik. Dukagjini: Pejë.

Islami, H. (2005). Studime demografike,. ASHAK: Prishtinë. .

Islami, H. (1997), Dimensioni demografik i çështjes së Kosovës, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Kosovës: Prishtinë.

Kanuni i Lekë Dukagjinit (1972). Përmbledhur dhe kodifikuar nga Shtjefën Gjeçovi, Enti i Teksteve dhe Mjeteve Mësimorë të Kosovës. Prishtinë, Parathënie e dr. S. Pupovcit.

Kanuni i Lekë Dukagjinit – The Code of Lekë Dukagjini (1989). Albanian Text Collected and Arranged by Shtjefën Gjeçov, Translated with an Introduction, by Leonard Fox. Gjonlekaj Publishing Company: New York:

Kastrati, Q. (1995). “Some Sources on the Unwritten Low in Albania”. Man, 55.

Kostallari, A. (1972). “Mbi shtrirjen e shtresëzimin e së drejtës kanunore në Shqipër dhe mbi disa çështje që lidhen me studimin e saj e me organizimin e luftës kundër mbeturinave të së vjetrës”. Etnografia Shqiptare, I, Tiranë.

Krasniqi, M. (1990). “Roli i traditës në vetëdijen reproduktive ndër shqiptarët dhe mundësia e transformimit të saj”. Gjurmime albanologjike, folklor dhe etnologji 19.

Luarasi, A. (2001). Marrëdhëniet familjare. Luarasi: Tiranë.

Luarasi, A. (1997).“Botëkuptimi dhe ideologjia në Kanunin e Lekë Dukagjinit”. Konferenca Kombëtare e Studimeve Etnofrafike: Tiranë.

Pupovci, S. (1971). Marrëdhënjet juridike civile në Kanunin e Lekë Dukagjinit. Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore të Kosovës: Prishtinë.

Pupovci, S. (1972). “Gjurmët e marrëdhënieve shoqërore dhe familjare të të kaluarës së Kosovës”. Përparimi 7: Prishtinë.

Rrapi, Gj. (2000). Sociologjia. Instituti i Sociologjisë – Filozofisë: Prishtinë

Tomašić, D. (1947. “The Structure of Balkan Society”. The Amerikan Journal of Sociology 52 (2).

Young, A. (2000). Women Who Become Man, Albanian Sëorn Virgins. Berg: Oxford.

Zojzi, Rr. (1956). “Mbi të drejtën kanunore të popullit shqiptar”. Buletin për Shkencat Shoqërore 2

Zojzi, Rr. (1962). Ndamja krahinore e popullit shqiptar”. Etnografia shqiptare, I, Tiranë.

Zojzi, Rr. (1969) “Aspekte të Kanunit të Skenderbeut të para në kuadrin e përgjithshëm të së drejtës zakonore”. Konferenca e Dytë e Studimeve Albanologjike, I, Tiranë.